/Files/images/novini_2017/IMG_4540.jpg Історія закладу освіти

1936 рік. Семирічна школа була реорганізована у Новостародубську серед-ню школу. Нова школа мала непогану навчально-матеріальну базу, досвідче-ний, добре згуртований педагогічний колектив, що забезпечувало високий рівень знань випускників школи. До війни (1941 рік) школа здійснила три випуски десятикласників – всього 88 учнів. Із них 30 здобули вищу освіту, середню спеціальну – 32, лише четверо не продовжили навчання.
40-і – 50-і роки. Незважаючи на труднощі післявоєнного періоду, педагогі-чний колектив успішно вирішував поставлені перед школою завдання вихо-вання і навчання підростаючого покоління. Була організована дослідницька діяльність школярів. За дорученням Сазонівської дослідної станції учнівська ланка вирощувала на навчально-дослідній ділянці рослини, які не культиву-валися в нашій місцевості, займались вирощуванням гібридної кукурудзи «Юннатка». Юні дослідники стали учасниками постійної виставки Республі-канської станції Юннатів.
Успішно впроваджується у освітній процес виробниче навчання. Під керів-ництвом вчителя Гутніка М. П. учні школи опановували сільськогосподарсь-ку техніку, багато випускників школи здобули професії механізатора.
Справжньою школою громадянського виховання стали дитячі організації – піонерська дружина, роботою яких керували старші піонервожаті Фесько (Міщенко) О. Й., Давиденко В.А.
У школі працювали талановиті учителі які здобули високих досягнень у пе-дагогічній діяльності: Залевський А. П. – учитель географії, кавалер Ордена Леніна, Заслужений Учитель Української РСР, Залевська О. О. – кавалер Ор-дену Леніна.
60-і роки, 70-і роки. Особливий підйом у розвитку школи пов’язаний із приходом на посаду директора школи Дмитренка Д. Л., ініціативної, енергій-ної людини, справжнього патріота школи, села. У 1963 році за його ініціати-вності і наполегливості було прийняте рішення облвиконкомом про будівни-цтво типового приміщення середньої школи на 635 учнівських місць. Всього за один рік було здійснене велике будівництво, завдяки активній допомозі учнів, батьків, громадськості, і вже 26.08.1965 року нова школа була відкри-та. Новостародубська середня школа одна з перших у районі перейшла на кабінетне навчання. Педагогічний колектив успішно вирішував питання з удосконалення роботи кожного вчителя. Справжніми майстрами педагогічної справи стали вчителі: Бондаренко П. С., Вишневський В. І., Каргіна М.М., Черв’якова Г. Д., Високіх Г. А., Міщенко О. Й.
Багато зроблено педколективом по удосконаленню роботи груп продовже-ного дня. Групами охоплювалися всі учні 5-7 класів (300 учнів), групи були забезпечені повноцінним гарячим харчуванням, достатнім навчальним, ігро-вим матеріалом, спортінвентарем. Досвід роботи груп продовженого дня ви-вчався в школах району.
Значних успіхів досягала виробнича учнівська бригада, яка надавала відчу-тну допомогу місцевим господарствам у вирощуванні врожаїв. З 1965 року школа стала опорною з різних питань організації навчально-виховного про-цесу, зокрема: здійснення контролю і керівництва директором школи, органі-зацію роботи груп продовженого дня, постійно діючі семінари учителів істо-рії, російської мови та літератури, фізичного виховання, біології, хімії.
У ці роки педагогічний та учнівський колектив проводили вагому роботу, щоб здобути право носити ім’я Героя Радянського Союзу П. П. Ткаченка. 30.09.1972 року Указом Президії Верховної Ради УРСР школі було присвоє-но ім’я Героя Радянського Союзу П. П. Ткаченка.
80-і роки. Школа працює над втіленням в життя Реформи загальноосвітньої професійної школи. Значна увага приділяється у навчально-виховному про-цесі моральному та військово-патріотичному вихованню, ідейно-політичному зростанню молоді. Новим у роботі педколективу стало прове-дення атестації роботи вчителя. Здійснюється перехід на одинадцятирічний термін навчання. У ці роки розкрився педагогічний талант учителів школи: Бикової Л. П., Кульшенко О. П., Високіх А.А., Живиця М.О., Тимофієва Л.На сучасному етапі в основу діяльності школи покладено виконання по-ложень Закону України «Про загальну середню освіту», Державного станда-рту базової загальної середньої освіти, Концепції загальної середньої освіти. Діяльність педколективу характерна утвердженням демократизації педагогі-чного процесу, можливості вибору форм і методів проведення занять, відмо-вою від авторитарного впливу, інтенсифікацією навчання через використання інтерактивних технологій, застосування інновацій, гуманізацію освіти. Під-вищення ефективності навчально-виховного процесу спрямоване на розвиток особистості учня, розвиток їх здібностей та обдарувань. Забезпеченню рів-ного доступу до якісної освіти сприяє діяльність в умовах освітнього округу. Створено Новостародубський освітній округ, до складу якого входять навча-льні та культурноосвітні заклади Новостародубської, Балахівської, Чечеліїв-ської, Малинівської сільських рад. Вирішуючи проблеми профілізації, у школі створено два профільні класи природичого -математичного напрямку, екологічний профіль. Успішно вирішуються питання комп’ютеризації навчально-виховного процесу. Школа знаходиться у селі Новий Стародуб по вул.Степняка Кравчинсько-го,7 і забезпечує надання освітніх послуг жителям сіл Новий Стародуб, Олімпіадівка та Червоносілля Новостародубської сільської ради.На початок навчального року у школі налічується 298 учнів, наявні 17 класів-комплектів, з яких 8 класів – учні 1-4 класів, 7 класів - учні базової середньої школи, 2 класи - учні старшої середньої школи. У школі працює 37 учителів, з них вищу освіту мають - 28 , середню спеціальну мають – 9 учителів.
Наявна матеріально-технічна база в задовільному стані і створює умови для успішного здійснення навчально-виховного процесу. Спортивний зал школи оснащений необхідним спортивним обладнанням та інвентарем. До складу спортивного майданчика входять: футбольне поле, бігові доріжки, лабіринти, тренажери, баскетбольний та волейбольний майданчики.
Шкільна їдальня забезпечує організацію гарячого харчування 216 учнів і має в своєму складі: обідню залу на 108 посадочних місць, кухню, оснащену сучасним обладнанням.
У школі обладнано кабінет інформатики та кабінет інформаційних техно-логій, який дозволяє використання комп’ютерного обладнання у навчально-виховному процесі. Наявне підключення до мережі Інтернет.
Шкільна бібліотека здійснює інформаційне та культурно-просвітницьке за-безпечення навчально-виховного процесу; книжковий фонд становить 24 804 примірники, підручники – 15 940
Актовий зал, обладнаний музичною, звуковою апаратурою, естетично оформлений, забезпечує проведення позакласних виховних заходів, урочистостей, свят на високому рівні.
З метою забезпечення гармонійного всебічного розвитку особистості на ба-зі школи працює філія ЦДЮТ, діють гуртки – хореографічний «Калинка», волейбольний "Інгулець" , екологічний «Едельвейс», орігамі «Веселковий світ», історико-краєзнавчий "Кіровоградщина. Історія рідного краю", стрілецький "Снайпер", від ДЮСШ -легкоатлетичний.
У закладі створені належні умови і забезпечено гарантії на отримання по-вної загальної середньої освіти. Уся навчальна, виховна, методична робота педагогічного колективу спрямовується на забезпечення програми розвитку і втілення науково-методичної проблеми "Формування житттєвих компетенцій учнів в умовах освітніх інновацій сучасної сільської школи" в 2015-2016 н.р.
Педагогічний колектив школи працює над оволодінням учнями базовими навичками і фундаментальними процесами, удосконаленням напрямків роботи щодо підвищення рівня навчальних досягнень, умінням самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці, розвитком кожного учня як творчої особистості, здатної до практичної діяльності в певній галузі, підготовкою до вибору професії і подальшої освіти; забезпечення високого рівня вихованості школярів; над вихованням і розвитком в учнів інтересу до знань. Весь навчально-виховний процес спрямовується на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої і старшої школи. Приділяється значна увага професійному зростанню, розвитку творчого підходу до організації навчальної діяльності в практиці роботи кожного учителя.
Аналіз результативності навчально-виховної роботи засвідчує стабільність діяльності педколективу, досягнення певних успіхів у навчанні і вихованні школярів.
Організація системної роботи з розвитку здібностей обдарованих дітей у закладі включає проведення предметних тижнів, роботу наукових, предметних і мистецьких гуртків, спортивних секцій, інтелектуального клубу, змістовну позакласну роботу. Створено у закладі учнівське наукове товариство «Джерелиця», в якому працюють секції : «Біологія», «Хімія», «Географія». Постійно учні школи демонструють активну участь у районних предметних олімпіадах ( 17 призових місць), успішно беруть участь у багатьох Всеукраїнських інтерактивних інтелектуальних конкурсах («Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Соняшник», «Лелека», «Бобер», «Патріот», «Лукоморье», «Геліантус», «Русский медвежонок», «Орлятко» ), різноманітних акціях, залучаються до участі в районних конкурсах «Інгулецька росинка», фестивалях «Танцюємо і співаємо разом з батьками», «Молодь обирає здоров’я», «Нащадки козацької слави», змаганнях «Тато, мама і я – спортивна сім’я», «Олімпійське лелеченя», щороку беруть участь у районній учнівській науково-практичній конференції «Учнівська творчість», де неодноразово займали призові місця. Виховна діяльність закладу здійснюється відповідно програм "Обдарована дитина", Національної програми виховання дітей та учнівської молоді. Метою діяльності педагогічного колективу є розвиток творчості кожної дитини, її особистісного потенціалу, формування у вихованців системи цінностей і духовних пріоритетів, національної свідомості з осмисленою патріотичною позицією. Центром національно-патріотичного виховання школярів став краєзнавчий музей, на базі якого організована діяльність пошукової історико-краєзнавчої групи, дослідження якої використовуються на уроках та в позакласній роботі. Підготовлена група екскурсоводів проводить змістовні тематичні екскурсії. У формуванні патріотизму в учнівської молоді велику роль відіграють проведені екскурсії по історичних місцях рідного краю. Із метою формування ціннісного ставлення до природи та екологічної культури учні школи залучаються до участі в екологічних акціях «Плекаємо сад», «Юннатівський зеленбуд», «До чистих джерел», «Ліси для нащадків», «Галерея кімнатних рослин», «Парад квітів біля школи», «Птах року».
Самостійна діяльність учнів у школі забезпечується створеним парламентом, органи учнівського самоврядування – активні, забезпечують потреби виховання особистості, здатної включитися у демократичні процеси, яка вміє самостійно проектувати власне життя. Система виховної роботи спрацьовує і забезпечує високий та достатній рівень вихованості учнів.
Методична робота в школі спрямована на задоволення потреб, підвищення професійної майстерності, розвитку творчої особистості вчителя. Сьогодні у школі працюють 11 учителів вищої кваліфікаційної категорії, 4- мають педагогічне звання «Старший учитель», 5 – мають першу кваліфікаційну категорію. Школа упродовж кількох років є опорною з питань управлінської діяльності з проблеми «Розвиток та реалізація творчості вчителя в рамках внутрішкільної методичної роботи», є базовою з превентивного виховання, з впровадження превентивних проектів «ХОУП», «Захисти себе від ВІЛ», з впровадження Європейських стандартів превентивної освіти.
Здобутки колективу за останні роки:
2013-2014 н.р.
- переможець Всеукраїнського конкурсу на кращу модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини (нагороджено дипломом переможця та набором меблів для тренінгового кабінету);
- переможець Всеукраїнського громадського огляду - конкурсу стану умов і охорони праці.(нагороджено Дипломом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки України та премією);
2012-2014 н.р.
- Таранець Інна - ІІ місце в обласні олімпіаді з німецької мови;
2012-2015 н.р.
- сім'я Максімових -переможці районного та обласного фестивалів "Тато, мам, я - спортивна сім'я"
- Максімов Євгеній - призер обласного етапу Всеукраїнської акції "Птах року";
2013-2014 н.р.- Мірошник Вадим, Калмикова Світлана - ІІІ місце у обласній олімпіаді з фізичної культури;
- Команда школи "Єдність" - ІІ місце у обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсі "Молодь обирає здоров'я";
2014-2015 н.р.
- сім'я Максімових - фіналісти Всеукраїнського фестивалю у м. Києві "Мама, тато, я - спортивна сім'я" (4 місце);
- Меткий Сергій - призер обласних змагань з легкої атлетики в бігу на 400 м в особистому заліку;
-Команда школи з волейболу, легкої атлетики - учасники обласних змагань.

Кiлькiсть переглядiв: 440

Коментарi